Podmínky pro vkládání inzerce do databáze serveru ZahranicniReality.cz


Obecná ustanovení
 1. Společnost ICT Solution - Petr Kabát, se sídlem na adrese Brno 602 00, Skřivanova 4, IČ: 73866709 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru ZahranicniReality.cz (dále i jako „Server“), dostupného na adrese (URL) http://www.zahranicnireality.cz (dále jen „Služba“).
 2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále jen „Správa účtu“) sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky nemovitostí.
 3. Objednatelem inzerce (dále jen „Objednatel“) je fyzická či právnická osoba objednávající přístup do Správy účtu, jehož prostřednictvím lze zadávat jednotlivou řádkovou inzerci na stránkách ZahranicniReality.cz


Rozsah a obsah předmětu plnění

 1. Přístup do Správy účtu je umožněn na základě registrace.
 2. Registrace je zdarma.
 3. Vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem vzniká platnou registrací na serveru EvropskeReality.eu
 4. Objednatel je oprávněn svou registraci na ZahranicniReality.cz kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím žádosti odeslané formou e-mailové zprávy adresované na adresu info@zahranicnireality.cz
 5. Pro přístup do Správy účtu slouží jméno a heslo. Objednatel není oprávněn zpřístupnit toto uživatelské jméno heslo třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty na Službě.
 6. Veškerá data zadává Objednatel do Správy účtu na vlastní náklady v souladu s pokyny Provozovatele (zejména „Pravidly inzerce“ specifikovanými níže) a nastavenou technickou konfigurací. Objednatel nesmí zejména ohrozit technickou funkčnost servisních stránek.
 7. Objednatel je oprávněn v rámci Správy svého účtu zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní, nebo nemovitostí, které je oprávněn nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských a/nebo podobných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí. Objednatel není především oprávněn automatickými prostředky stahovat jiné nabídky nemovitostí něž jeho vlastní.
 8. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.
 9. Objednatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Správy účtu a případné nároky, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání třetích osob v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, odškodní.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či smazat jakékoliv údaje, pokud:
  • jsou v rozporu s právním řádem České republiky,
  • jsou v rozporu s dobrými mravy,
  • svým obsahem odporují zájmům Provozovatele či jsou v rozporu s těmito Podmínkami či níže specifikovanými Pravidly inzerce,
 11. Provozovatel není povinen archivovat inzerci.
 12. Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli informační materiály týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících.

 

Pravidla inzerce

 1. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.
 2. Inzertní obsah je přijímán v jazyce anglickém, obsahově srozumitelném anglicky mluvícím uživatelům a v souladu s pravidly britské angličtiny.
 3. Inzertní obsah je přijímán v jazyce německém, obsahově srozumitelném německy mluvícím uživatelům a v souladu s pravidly německého jazyka.
 4. Počet vložených inzerátů od fyzických osob-nepodnikatelů je limitován počtem jednoho inzerátu na unikátní kontaktní údaj (telefon a e-mail).
 5. Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky dle typu a druhu nemovitosti a co nejrychleji aktualizovat inzeráty, když dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.
 6. Objednatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje o nemovitostech do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, firmy nebo webové stránky mimo tato místa.
 7. Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce poskytovat informace pravdivé, a to včetně finální tržní ceny nemovitosti, DPH, provize a fotodokumentace.
 8. Objednatel nebude vkládat či importovat do databáze identické nabídky nemovitostí s různou nebo nulovou cenou či drobnými odchylkami popisu.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu. V textu inzerátu je vyloučeno:
  • uveřejnění více než jednoho vykřičníku (před vykřičníkem nesmí být mezera),
  • psaní tázacích, zvolacích a rozkazovacích vět,
  • několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrná interpunkce, „smajlíky“
  • ukončení výčtu výrazy „atd.“ , „a tak dále“, „...“ a jejich ekvivalenty,
  • používání superlativů a objektivně neposouditelných zmínek o kvalitě, např: „nejlepší služby poskytované…“,
  • uvádět nic neříkající věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“,
  • zobrazovat loga společnosti na místě pro fotografie nemovitosti,
  • obchodní sdělení, reklama či zmínky o konkurenci,
  • uveřejňovat přetažené a neautorizované fotografie od jiných uživatelů systému.
 10. Provozovatel je oprávněn smazat bez upozornění zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých Objednatelů, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným Objednatelem na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.
 11. Provozovatel zajistí, aby řazení inzerátů bylo jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele systému.
 12. Vkládání inzerce je umožněno i z realitních softwarů nebo obdobných aplikací Objednatele. Využití této funkcionality však není součástí bezplatných služeb poskytovaných Provozovatelem a je potřeba je individuálně dohodnout. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuálnost či správnost takto do databáze vložených inzerátů.
 13. Provozovatel poskytuje uživatelům technickou podporu na info@zahranicnireality.cz
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Objednatele ze serveru ZahranicniReality.cz z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Podmínek a nebo opakovaného méně závažného porušování.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Služby. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Podmínek v účinnost, pokud není v Podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Podmínek vstoupí v platnost a účinnost. V případě, že Objednatel nesouhlasí s ustanovením nových smluvních podmínek, může zrušit svou registraci.
 2. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. března 2015.
©2015 ZahranicniReality.cz. Všechna práva vyhrazena. | Podmínkami pro vkládání inzerce do databáze serveru ZahranicniReality.cz